සමාගම් අයදුම්පත් කැටලොග්ස් 2

  • තායිවාන් ෂියූ සමඟ සහයෝගීතාවය

    1996 දී ආරම්භ කරන ලද, ෂැන්ඩොං ගඕජි කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම, යුරෝපීය හවුල්කරු යුරෝ-ආසියා යන්ත්‍රෝපකරණ සමූහයේ ස්වාධීන නෛතික පෞරුෂයක් සහිත ආයතනික ව්‍යාපාරයක් වන අතර, ප්‍රධාන වශයෙන් සීඑන්සී තාක්‍ෂණයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනයෙහි නිරත වේ ...
    වැඩිදුර කියවන්න