සමාගම් යෙදුම් වර්ග 2

  • තායිවානය Zhiyou සමඟ සහයෝගීතාව

    1996 දී ආරම්භ කරන ලද, Shandong Gaoji Industry Machinery Co., Ltd., යුරෝපීය හවුල්කරු Euro-Asia යන්ත්‍රෝපකරණ සමූහයේ ස්වාධීන නෛතික පෞරුෂයක් සහිත ආයතනික ව්‍යවසායක්, ප්‍රධාන වශයෙන් CNC තාක්‍ෂණයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධනයේ නිරත වේ.
    තවත් කියවන්න